Menu
Filmy onlinePodmínky užívání internetových stránek westfilms.ucoz.com


I. Obecná ustanovení

1. Vaše užívání internetových webových stránek westfilms.ucoz.com (dále jen „Webové stránky"), poskytnutých vám na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím (dále společně v tomto dokumentu uváděny jako „Služby") se řídí podmínkami právní dohody mezi vámi a westfilms.ucoz.com.
2. Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a westfilms.ucoz.com ve vztahu k vašemu používání Služeb. Prosíme vás proto o jejich pečlivé prostudování.
3. Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služeb, včetně uživatelů, kteří jsou zároveň přispěvateli video obsahu, informací a jiných materiálů či služeb na tubecz.com.
4. Abyste mohli Služby využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tyto Služby využívat. V takovém případě opusťte neprodleně Webové stránky.
5. Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služeb. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že westfilms.ucoz.com bude vaše užívání Služeb od daného okamžiku považovat za váš souhlas s Podmínkami.
6. Služby nesmíte využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud
a. nejste právně způsobilí pro uzavření závazné smlouvy s westfilms.ucoz.com nebo
b. jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání Služeb dle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž máte ke Službám přístup nebo je využíváte.
7. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat Služby po datu, kdy došlo ke změně Podmínek, bude westfilms.ucoz.com považovat vaše užívání Služeb za souhlas s upraveným zněním Podmínek.
8. Je Vaší povinností při každém použití služeb si ověřit, zda nedošlo ke změně Podmínek.
9. V případě, že chcete tuto dohodu s westfilms.ucoz.com ukončit, vypovězte ji v souladu s příslušnými ustanovení Občanského zákoníku písemnou výpovědí westfilms.ucoz.com.
10. westfilms.ucoz.com může příležitostně provádět změny těchto Podmínek.

II. Obsah Webových stránek

1. westfilms.ucoz.com prohlašuje, že nenese odpovědnost za obsah vkládaný uživateli a návštěvníky na Webové stránky. V případě, že bude westfilms.ucoz.com upozorněn na existenci důvodného podezření, že některý uživatelský obsah by mohl porušovat práva třetích osob, neprodleně zjedná nápravu. westfilms.ucoz.com tedy tímto vyzývá osoby, kterým by byl znám případný neoprávněný zásah do práv třetích osob, aby westfims.ucoz.com kontaktovali a tuto skutečnost mu sdělili prostřednictvím kontaktního formuláře.
2. westfilms.ucoz.com prohlašuje, že je pouze katalogem odkazů na další obsah; žádný odkazovaný obsah Webových stránek není umístěn na serverech, které by byly pod kontrolou westfilms.uocz.com.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.
2. Tyto Podmínky a váš vztah s westfilms.uocz.com na nich založený se budou řídit českým právem. Vy i westfilms.uocz.com se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto Podmínek.
Přihlášení
Login:
Heslo:
Dotazník

Co byste si přáli více?

Celkově odpovědělo: 133
Hudba online

Statistika

Copyright WestFilms © 2021 | Hosted by uCoz | Design by Studio